แบบสอบถามสำหรับตัวอย่างยาสีฟันทั้ง 12 ตัวอย่าง (ทำระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2561)