ลิงค์ไปสู่แบบสอบถามชุดที่ 2 ตอบหลังจากตอบคำถามของตัวอย่างทั้ง 12 (ชุดที่ 1) แล้ว และตอบก่อนเริ่มทำชุดที่ 3