แบบสอบถามชุดที่ 3 ตอบหลังจากเลือกตัวอย่างที่ชอบที่สุด 3 ตัวและใช้ต่ออีก 3 วันเสร็จแล้ว