พระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะศรีวิชัยตอนปลาย

พระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะศรีวิชัยตอนปลาย อายุประมาณ 800 ปี ทำจากโลหะสำริด แต่เดิมพระพุทธรูปศิลปะศรีวิชัยไม่มีนาคในชิ้นงาน และได้รับอิทธิพลการใช้นาคจากศิลปะกัมพูชาในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (มหาราช) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13