ห้องแสดงอยุธยา ช่องแสดงที่ 16

ช่องแสดงที่ 16 พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง (อายุประมาณกว่า 300 ปี)

พระพุทธรูปสัมฤทธ์ปางสมาธิองค์นี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรถือว่าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่สมัยอยุธยาที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดในประเทศไทย มีเพียงองค์เดียวที่สมบูรณ์มากที่สุดที่เคยค้นพบมา  พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะพิเศษที่หาดูได้ยากคือมีพระสาวกยืนทั้งสองข้างที่ถูกสร้างยื่นออกมาจากฐาน ซึ่งเป็นอิทธิพลทางศิลปะที่ได้รับมาจากพม่า หลังจากการเสียกรุงครั้งที่ 1 ในสมัยราชวงศ์สุโขทัย (ประมาณ 450 ปี) และการสร้างฐานพระพุทธรูปแบบทรงสูงตั้งแต่สมัยอยุธยา-ปราสาททอง และ ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธรูปสมัยอยุธยา