ห้องแสดงอยุธยา ช่องที่ 34

ช่องแสดงที่ 34 จัดแสดงพระพุทธรูปในสมัยราชวงศ์ปราสาททอง ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญจุดหนึ่งของศิลปะพระพุทธรูปอยุธยาเพราะเป็นครั้งแรกของศิลปะไทยที่มีการสร้างพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่เมื่อประมาณ 380 ปีล่วงแล้ว และได้กลายเป็นต้นแบบของพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ในยุคต่อๆมาของประเทศไทย พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่สมัยนี้เริ่มต้นมีชายไหวชายแครงยื่นออกมาจากผ้าจีบหน้านางทั้งสองข้างและไรพระศก (ไรผม) เป็นเส้นคดโค้งแบบศิลปะสุโขทัย 

หมายเหตุ

พระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุธยาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ

1. พระพุทธแบบทรงวิจรเรียบ (ช่องแสดงที่ 5)

2. พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องน้อย (ช่องแสดงที่ 11 องค์ใหญ่กลาง)

3. พระพุทธรูปแบบทรงเครื่องใหญ่ (ช่องแสดงที่ 10, 28 หรือ 34 เป็นต้น)