ห้องจัดแสดงศิลปะสุโขทัย ช่องแสดงที่ 09

ช่องแสดงที่ 9

ชั้นบนเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย หมวดนครหลวง ทั้ง 3 องค์ (อายุประมาณ 700 ปี)

ชั้นกลางเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธ์ปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย หมวดพิษณุโลก ทั้ง 3 องค์ (อายุประมาณ 700 ปี) ซึ่งพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หมวดพิษณุโลกนั้นมีต้นแบบมาจากพระพุทธชินราช ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่คนไทยถือว่ามีความสวยงามมากที่สุด

เนื่องจากพระพุทธชินราชมีขนาดที่สูงใหญ่ ลักษณะของมุมมองที่สูงที่จะทำให้พระเศียรดูเล็กลงมาก ซึ่งครูช่างเอกทั้ง 5 อาณาจักรเมื่อ 700 ปีที่แล้วได้ออกแบบแก้ไข ให้มีพระเศียรและพระพาหา (บ่า) ใหญ่ขึ้นตามสภาพของมุมมอง  แต่เมื่อนำสัดส่วนนี้มาใช้ในพระบูชาขนาดเล็กลงมา จะทำให้เห็นได้ว่าพระเศียรและพระพาหามีสัดส่วนที่ใหญ่กว่าปกติ