ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 5

ห้องแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชานี้ถือว่าเป็นงานสะสมพระพุทธรูปและรูปเคารพของศาสนาฮินดูสมัยลพบุรีที่มีจำนวนมาก  ในช่องแสดงที่ 5 ชั้นบน องค์กลาง คือ พระโพธิสัตว์อรรถนารีศวร (ศิลปะลพบุรี) (อายุประมาณ 800 ปี) ซึ่งพระโพธิสัตว์สัมฤธิ์องค์นี้เป็นงานศิลปะลพบุรีชิ้นสำคัญ ซึ่งมีนักสะสมและพิพิธภัณฑ์จากต่างประเทศเคยมาติดต่อขอซื้อ่ไปในราคาที่สูงมาก 

ในห้องแสดงนี้ได้กำหนดว่าตัวอักษร “L” คือคำย่อของศิลปะลพบุรี (Lopburi) และ ตัวอักษร “K” คือคำย่อของศิลปะกัมพูชา (Kamphuchea) เพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถเปรียบเทียบข้อแตกต่างของสองสกุลช่างนี้