ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรีและศิลปะกัมพูชา ช่องแสดงที่ 18

ช่องแสดงที่ 18 จัดแสดงรูปเคารพจากศาสนานิครณธ์หรือศาสนาเชน
(อายุประมาณ 800-1,000 ปี) โดยรูปเคารพหินอ่อนองค์ใหญ่สีขาวและรูปเคารพองค์ที่มีหมุดสี่เหลี่ยมอยู่กลางอกคือ พระมหาวีระ (องค์ศาสดาของศาสนาเชน)

รูปเคารพที่ดูคล้ายๆกับพระพุทธรูป (แต่แก้ผ้า) เหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นรูปเคารพของศาสนาเชน ซึ่งเป็นหนึ่งในศาสนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเข้าไปสนทนาธรรมด้วยก่อนจะตรัสรู้ สาสนาเชนเป็นศาสนาที่เกิดก่อนศาสนาพุทธและอยู่ร่วมสมัยเดียวกัน ทั้งยังมีคำสอนที่ใกล้เคียงกัน