ห้องจัดแสดงศิลปะล้านช้าง ช่องแสดงที่ 01

ช่องแสดงที่ 1 พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง (ลาว) อายุประมาณ 150 ปี

พระพุทธรูปองค์นี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการรับอิทธิพลพุทธศิลปะไทยเข้าสู่ศิลปะล้านช้างซึ่งดูได้จากฐานพระที่มีกลีบบัว  พระพุทธรูปล้านช้างที่มีอายุมากกว่า 250 ปีจะไม่ประทับบนดอกบัว การสร้างพระพุทธเจ้าประทับบนดอกบัวของล้านช้างเกิดขึ้นจากอำนาจการปกครองล้านช้างในสมัยพระเจ้าตากสินมาหาราชเมื่อ 240 ปีก่อนและส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดศิลปะไทยไปสู่ศิลปะล้านช้าง  นอกจากนี้ที่ฐานพระพุทธรูปยังมีการเจาะรูซึ่งนิยมเรียกว่า “หน้าต่าง” ซึ่งเป็นศิลปะจากตะวันตก (ไม่ใช่พุทธศิลปะของอุษาคเนย์โบราณ) ซึ่งในขณะนั้นล้านช้างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส  พระพุทธรูปองค์นี้เคยประดิษฐานอยู่ที่ประเทศเยอรมันนีเป็นเวลา 12 ปีแล้วทางผู้สะสมได้ซื้อกลับมาและบริจาคให้ทางมูลนิธิฯนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม