ห้องจัดแสดงศิลปะล้านช้าง กำแพงด้าน B

เอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะล้านช้าง คือ ที่พระกรรณจะมีลายเป็นวงม้วนและจบด้วยติ่งเป็นก้อนกลมๆ (เหมือนที่เสียบหู)  และจะสร้างองค์ฐานที่ไม่ซ้ำกัน  สำหรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางห้องพร้อมฐาน  มีลัษณะเป็นศิลปะแบบล้านช้างชัดเจนที่มีอายุประมาณ 350 ปี  ส่วนพระพุทธรูปองค์แรกของอาณาจักรล้านช้างคือ พระพุทธรูปปางประทับยืน ศิลปะสมัยหลังบายน ที่ได้มาจากอาณาจักรกัมพูชา