ตู้แสดงศิลปะทิเบตและเนปาล อมิตตาพุทธเจ้า

ตู้แสดงชุดนี้แสดงศิลปะพระพุทธรูปจากทิเบตและเนปาลปางต่างๆฝ่ายมหายาน

 มีพระพุทธรูปขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์ในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน เช่น

ชั้นบนตรงกลาง พระพุทธรูปเซรามิกปางยืนคือพระอมิตภพุทธเจ้า (หรือที่คนจีนเรียกว่า ออ มี ทอ ฮุก) หนึ่งในพระพุทธเจ้าห้าพระองค์

ชั้นบนด้านซ้ายของพระอมิตภพุทธเจ้าคือพระทีปังกรพุทธเจ้า ทำจากสัมฤทธิ์ เป็นอดีตพระพุทธเจ้า

ชั้นบนด้านขวาของพระอมิตภพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม ทำจากแก้วผลึกใสแกะและสัมฤทธิ์

ชั้นล่างตรงกับพระอมิตภพุทธเจ้าคือ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า (หรือที่คนจีนเรียกว่าเสก เกีย เหมา นี ฮุก) หรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน จีวรนั้นแกะเป็นภาพพุทธประวัติ และ

องค์ทางซ้ายของพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าคือพระศรีอาริยเมตไตร ซึ่งมีจุดสังเกตได้จากสถูปที่อยู่บนพระเศียร หรือพระอนาคตพุทธเจ้า