ห้องแสดงศิลปะทวารวดี ช่องแสดงที่ 04 ปางลีลาและไสย์ยาสน์

พุทธศิลป์ของไทยถ้าจะหาจุดเริ่มต้น  ต้องเริ่มต้นจริงๆที่อาณาจักรทวาราวดีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษไทยที่แท้จริงนั่นคืออาณาจักรอยุธยา  ส่วนอาณาจักรทวาราวดีเป็นอาณาจักรของชาวมอญซึ่งอพยพมาจากทางใต้ของอินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วและได้มารวมกลุ่ม ตั้งชุมชนอยู่ที่สุวรรณภูมิ (โดยมีปฐมเจดีย์ ที่จังหวัดนครปฐม (ชื่อในปัจจุบัน)) เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและแผ่ขยายไปทั่วดินแดนในสุวรรณภูมิ  สหนครรัฐทวาราวดีมีอายุประมาณ 1,000 – 1,500 ปี

ในช่องแสดงที่ 4 พระพุทธรูปองค์กลางสุดเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะทวาราวดีทางใต้ (อายุประมาณ 1,300 ปี) ซึ่งหายากมาก และอีกองค์ที่หาดูได้ยากยิ่งคือ พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู (องค์นอน) (อายุประมาณ 1,200 ปี) รวมทั้งพระพุทธรูปปางนาคปรก (ในช่องแสดงที่ 5)