ห้องแสดงศิลปะทวารวดี ช่องแสดงที่ 05

ช่องแสดงที่ 5 ชั้นบนสุด  พระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีสกุลช่างและสมัยต่างๆ อายุตั้งแต่ 1,000 – 1,500 ปี

ช่องซ้ายมือบนองค์ขวามือสีน้ำมะขามเป็นพระพุทธรูปศิลปะทวาราวดีสมัยหลัง