ห้องแสดงศิลปะทวารวดี ช่องแสดงที่ 02

ช่องแสดงที่ 2 องค์ตรงกลาง เป็นพระพุทธรูปศิลา ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์จิ้น (อายุประมาณ 1,600-1,800 ปี) ซึ่งแกะสลักจากหินระฆัง ซึ่งถ้านำโลหะไปเคาะหินประเภทนี้จะมีเสียงดังเหมือนระฆังโลหะ  

ส่วนประติมากรรมทำด้วยไม้ทั้งสองข้างเป็นหมอยาที่มีชื่อเสียงของจีน