ห้องจัดแสดงศิลปะศรีวิชัยและพระพุทธรูปทางใต้ ช่องแสดงที่ 08

ช่องแสดงที่ 8 จัดแสดงพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางมารวิชัย  ศิลปะภาคใต้ของไทยสมัยอยุธยาที่ได้รับอิทธิพลจากช่างชาวกัมพูชาผสมผสานกับศิลปะพื้นถิ่น (อายุประมาณ 400 ปี) พระพุทธรูปทางใต้อื่นๆเหล่านี้มีลักษณะผสมผสานทางงานศิลปะอยุธยา กัมพูชา ล้านช้าง และ ล้านนา กับศิลปะพื้นถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย