ห้องจัดแสดงศิลปะเวียดนาม ช่องจัดแสดงที่ 03

ช่องแสดงที่ 3 กลองมโหระทึกสัมฤทธิ์ วัฒนธรรมดองซอง (2400-2500 ปี) กลองมโหระทึกนี้จะพบเจอในแถบอุษาคเนย์ (southeast asia) และ ทางใต้สุดของจีน ซึ่งกลองเหล่านี้เป็นกลองศึก เจอที่เมืองดองซอง ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันกลองมโหระทึกในประเทศไทยจะใช้เฉพาะในพระราชพิธีเท่านั้น และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมา กลองมโหระทึกของประเทศไทยจะมีอายุน้อยกว่าของเวียตนามมากเพราะมีจะอายุเก่าที่สุดเพียง 1,400 ปี สำหรับกลองแบบดองซองที่มีตัวกบบนหน้ากลองจะใช้สำหรับพิธีขอฝน ซึ่งจัดแสดงให้ชมที่ห้องจัดแสดงหมุนเวียนเวิร์ลคอลเล็คชันใกล้ทางออก