ห้องจัดแสดงศิลปะวัตถุของศาสนาคริสต์ ช่องแสดงที่ 06

ช่องแสดงที่ 6 ช่องบน องค์ขวามือ  รูปแกะสลักไม้หลายสีพระแม่มาเรียกับพระคริสต์ ศิลปะโปรตุเกส (อายุประมาณ 250-300 ปี) หน้าพระพักตร์ของพระเยซูและพระแม่มาเรียจะได้รับการบุด้วยงาช้างอีกทีหนึ่ง สังเกตได้จากพระพักตร์ของพระเยซูจะมีรอยหน้ากากให้เห็นใต้คาง  

ส่วนช่องแสดงอื่นๆ จะมีทั้งปฏิมากรรมของพระเยซู พระแม่มาเรีย และ นักบุญสำคัญองค์ต่างๆ