ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ช่องที่ 04

ช่องแสดงที่ 4 พระพุทธรูปของชาวมอญปางมารวิชัย ศิลปะสมัยมัณฑะเลย์ อายุประมาณ 150 ปี แกะสลักจากไม้แต่ลงรักปิดทองให้ดูเหมือนโลหะสัมฤทธิ์ (โลหะสัมฤทธิ์ของพม่าจะออกสีมะขาม คล้ายหล่อมาจากทองแดง ที่แตกต่างกับของไทยที่นิยมหล่อด้วยสัมฤทธิ์ผสม (โลหะผสมแก่สัมฤทธิ์))