ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ตู้ไม้ที่ 01

ตู้ไม้ตู้ที่ 1 ตรงทางเข้า พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางขอฝน ศิลปะอาราข่าน (อายุ 1000-1200 ปี)  พระพุทธรูปองค์นี้มีความพิเศษคือ

1) เป็นพระพุทธรูปศิลปะอาราข่านโบราณ,

2) ปางขอฝน (ซึ่งหาได้ยาก) และ

3) ท่านเคยหายไปแต่ก็กลับคืนมาจากคำอธิษฐาน พระพุทธรูปองค์นี้เคยประดิษฐานในตู้นี้ตอนที่พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ที่กรุงเทพฯและระหว่างการขนย้ายท่านได้หายไป และหาไม่พบอีกเลยเป็นเวลาหลายๆปี จนกระทั่ง ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ฯได้นำรูปของท่านมาติดที่หน้ากระจกและอธิษฐานว่าขอให้ท่านกลับมา ภายใน 7 วัน สุดท้ายก็หาท่านเจอในลังเก่าๆใส่ของใช้ต่างๆ และได้อัญเชิญและนมัสการท่านให้มาประดิษฐานที่ตู้ใบนี้เหมือนเดิม