ห้องจัดแสดงศิลปะของเมียนมาร์ ตู้ไม้ที่ 2

ตู้ไม้ตู้ที่ 2 ด้านใน ชั้นกลาง พระพุทธรูปดินเผา ศิลปะพุกาม พระพุทธรูปเหล่านี้จะพบได้ภายในถ้ำที่เมืองพุกาม ส่วนพระพุทธรูปองค์กลางเป็นศิลปะมอญ พระพุทธรูปเหล่านี้อายุประมาณ 1,000 ปี