ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ห้องจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ รูปเคารพ และ พระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลปะพื้นถิ่นหรือฝีมือชาวบ้านที่สร้างด้วยศรัทธาล้วนๆ  สิ่งของที่แสดงในห้องนี้หลายชิ้นอายุหลายร้อยปี (บางชิ้นอายุมากกว่า 1,000 ปี เช่น เตาถ่านสมัยทวาราวดี) หรือ หลายสิบปีที่สะท้อนวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยในยุคสมัยเมื่อ 30-80 ปีที่ผ่านมา และกำลังสูญหายไป 

ด้านหน้า เครื่องผัดเมล็ดข้าวแบบมือหมุน ทำจากไม้ต่อกันโดยไม่ใช้ตะปู ชาวนาจะโกยเมล็ดข้าวที่ตากแห้งบนพื้น มาเทใส่และปั่นลมด้วยมือ หิน กรวดและทรายที่หนักจะตกออกมาที่ช่องแรก ข้าวที่ดีมีน้ำหนักจะตกออกมาที่ช่องถัดไป ส่วนเปลือก ฝุ่นและฟางจะปลิวออกไปด้านหน้า