ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น ตู้สุราโบราณ

ตู้แสดงนี้ จัดแสดงเหล้าและสุราโบราณ โดยเฉพาะสุราต่างประเทศที่ถูกนำเข้ามาในอดีตโดยจะติดสินค้าที่มีรูปพระนารายณ์บนฉลาก