ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น มุมพระพุทธรูปพื้นถิ่น

มุมพระพุทธรูปศิลปะพื้นถิ่น (หรือศิลปะชาวบ้าน) พระพุทธรูปเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของผู้สร้าง ส่วนมากจะแกะสลักจากไม้ มีลักษณะศิลปะที่บริสุทธิ์เนื่องจากทำจากศรัทธาและฝีมือชาวบ้านล้วน ซึ่งจะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างจากศิลปะหลัก (ที่เราเรียกว่าศิลปะช่างหลวง) ในห้องจัดแสดงใหญ่