ห้องศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น มุมเครื่องดนตรีท้องถิ่น

มุมเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้าน  มุมนี้แสดงเครื่องดนตรีไทยโบราณ ทั้งแคนแบบต่างๆ ซอ ระนาด และ ที่สำคัญ กลองยาวแบบดั้งเดิม