ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน พระโพธิสัตว์สิทธัตถะ

พระโพธิสัตต์สิทธัตถะศิลา ศิลปะคันธราช อายุประมาณ 1,900 ปี เป็นรูปเคารพทางพุทธศาสนาโบราณที่เก่าที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้