ห้องเวิร์ลคอลเล็กชัน โอ่งพุกาม (ตัวเมีย)

โอ่งตัวเมียโบราณ ศิลปะพุกาม ประเทศพม่า อายุประมาณ 1,000 ปี

ลายปั้นนูนต่ำรอบปากโอ่งเป็นศิลปะพุกาม   เป็นสัญญลักษณ์มงคลในศาสนาพุทธ เช่น ปลาคู่ น้ำเต้า มหาสังข์ เป็นต้น